1. Hoog in't Noorden
25. Leise kommt die Nacht
 
49. Sloop John B.
2.Tussen 't Fliert en Swarte Haan
26. Seemann, deine Heimat is das Meer

 50. Es  löscht das Meer

3. Efkes fan it hiem ôf
27. Zeeman, zeeman

51. Hert fan Fryslân

4. De seeman
28. Mannen taan het zeil
52. Junge komm bald wieder
5. It's good to see you
29.Schön ist die Jugend

53. Cantate di Montagna

6, Farwol
30. Leafde foar de see

54.Whispering Hope

7.The fields of Athenry
31. Wheels on fire
55. Als hij de zee op gaat
8. Dansen in de storm
32. Rose of Allendale
56. Bakhuzen
9. Fries om útens
33. Pinksterblom
57.The Pirate Song
10. Ofskie fan Gaasterlân
34. Fryske medley
58. The Old Calahan
11. Yn tinzen net finzen
35. Tommy 's gone to Hilo
59.
12. Vrij als de wind
36. Averij
60.Gaasterlân
13. de ballade fan in cruise
37. Moai fuort
61. Ofskie fan Gaasterlân
14. De windjammersong
38. El Paso
62. Bakhuzen
 
15. De seemansfeint
39. The Asch Grove
63. See, do wide see
16.Fannacht hie ik in frjemde dream
40.Schipbreuk
64. De Parelfiskers
17. Iselmar
41. Heimweh nach St. Pauli
65. Zuiderzeeballade
18. The Glen of Aherlow
42. The Black Velvet Band
66. De Maitiid
 19. Somewhere between
43. Groen. geel en blauw
 67. Te Maaie
20. De scheepsharmonica
44. It Aldershûs
68. As eltse nije Maaiedei
21. Ave Maria der Meere
45. Varen , varen medley
69. Simmermoarn
22. The Banks of Ohio
46. The Wild Rover
70. De duvel van Sleat
23. Schipper stop met varen
47. Skipkesile
71. Oh, Sleattemermar
24. Russische Medley
48. De oude man en de zee
72. Wie kan zeilen
73. Sailor's Farewell Hymn
74. Potpourrie
75. Lemmero
76. Fiskers fan Laaksum
77. Breidzje
78. De Reedridersblues
79.Snie op it lân
80.Farwol winter
81.Katoesja